Leprosy

Toxoplasma

Rota virus

Giardiasis

Salmonella

Syphilis

Rickettsia

Anthrax

EBV

Malaria